voopoo

รัตน์ voopoo อมรความสมบูรณ์สถลาพร สาขาวิชาอายุรศาสตร์ 

voopoo

รัตน์ อมรความ voopoo สมบูรณ์สถลาพร สาขาวิชาอายุรศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์ 

โรงพยาบาลรามาหัวหน้า กล่าว ว่า voopoo ยาสูบกระแสไฟฟ้า เป็นผลิตภัณฑ์เสพยาสูบหรือเสพนิโคตินที่ใช้การท า ให้สารน้ ากำเนิดความร้อน รวมทั้งระเหยเป็นไอน้ ามาให้สูด/ดูด โดยที่ไม่กำเนิดควันจากการเผาไหม้ สินค้ายาสูบกระแสไฟฟ้าในตลาดมากยิ่งกว่าจำนวนร้อยละ 95 มีสารนิโคตินเป็นส่

วนประกอบอยู่ใน สารน้ า ซึ่งหมายความว่าการสูบยาสูบกระแสไฟฟ้าท าให้ติดสารนิโค

ตินได้ มีผู้น ายาสูบกระแสไฟฟ้ามาเป็น ลู่ทาง เพื่อหวังผลเป็นตัวช่วยเลิกยาสูบ ข้อมูลในทางการช่วยเลิกยาสูบ พบว่าผู้ใช้ยาสูบ กระแสไฟฟ้า มีอัตราการเลิกยาสูบ เพียงแค่จำนวนร้อยละ 5-9 และก็มีข้อมูลว่าแม้ผู้ที่ดูดบุหรี่ใช้ยาสูบ กระแสไฟฟ้าเป็นตัวช่วยเลิกยาสูบเทียบกับผู้ที่มิได้ใช้ กลับท าเปิดโ

อกาสเลิกยาสูบน้อยลงไป กว่าเดิมถึงจำนวนร้อยละ 27 พญ.ฟ้ารัตน์ กล่าวว่ากล่าว ยาสูบ กระแสไฟฟ้าเว้นเสียแต่มีนิวัวตำหนินที่ทรงอานุภาพการเสพติดสูง กว่าผงขาว ผู้เสพสามารถเพิ่มสารนิ

โคตินสำหรับในการ ดูดแต่ละครั้งได้สูงยิ่งกว่ายาสูบปกติกว่า 3-10 เท่า เว้นแต่เสพติดยังท าให้อัตราการเต้นของหัวใจ สูง ความดันเลือดสูง มีภาวการณ์เส้นเลือดสมองหด ตัวเสี่ยงต่อการเป็นโรคเ

ส้นโลหิตสมอง มีโลหะหนัก ดังเช่น นิเกิล โครเมียมที่เป็นพิษต่อปอด แคดเมียมที่เป็นพิษ ต่อไต สารก่อโรคมะเร็ง ดังเช่น เบนซีน อะเซตตัลดีไฮด์ สารบางจำพวกซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของตัวท

า ละลายของเหลวที่ใช้ในยาสูบกระแสไฟฟ้า เมื่อโดนความร้อนเป็นไอน้ าเพื่อเสพ จะผันแปร เป็นสารก่อโรคมะเร็งได้เป็น ไดเอทธิลีนไกลคอล แล้วก็สารกลีเซอรอล สารแต่งกลิ่นผลไม้หรือ กลิ่นหอมยวนใจเพื่อเพิ่มจ านวนนักดูดคนใหม่มีฤทธิ์ท าลายเยื่อบุหลอดลม มีการปล่อย อนุภาคขนาดเล็ก

มากมาย PM 2.5 แล้วก็อนุภาคทุ่งนาโนที่แทรกซึมเข้าร่างกายเป็นการสะสมพิษ ไปก่ออันตรายในอวัยวะต่างๆได้ทั่วร่างกาย “ในกรุ๊ปเยาวชนที่ใช้ยาสูบกระแสไฟฟ้าสม่ำเสมอ ได้โอกาสติดบุหรี่แบบมวนมากยิ่งกว่า กรุ๊ปที่ไม่เคยใช้ยาสูบกระแสไฟฟ้าเลย ยาสูบกระแสไฟฟ้ามีแบตเตอรี่ที่ใช้ฯลฯก

าเนิดความร้อนใน เครื่องไม้เครื่องมือเสพมีการเกิดระเบิดได้ ยิ่งไปกว่านี้ในสัตว์ทดสอบพบว่าการสูบยาสูบกระแสไฟฟ้าท าให้กำเนิด พยาธิภาวะในปอดราวกับคนป่วยโรคปอดอุดกันเรื้อรังได้ ยาสูบกระแสไฟฟ้าท าให้มีการติด ยาสูบกว่าเดิม โดยยิ่งไปกว่านั้นในคนที่ใช้คู่กันกับยาสูบปกติ (ตัวอย่างเช่น ในตึก ในรถยนต์ใช้ยาสูบกระแสไฟฟ้า นอกตึกใช้ยาสูบปกติ) เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับเด็กและก็เยาวชน (bad rolemodel) ดังเช่นว่า เด็ก มองเห็นคนดูดบุหรี่กระแสไฟฟ้าไม่อาจจะแยกประเภทได้ว่าต่างกันยาสูบจริง ยังไง เมื่อได้โอกาสจับยาสูบมวนก็บางทีอาจน าไปสู่การสูบได้ “โดยยิ่งไปกว่านั้นถ้าเกิดบุคคลที่ใช้ยาสูบ กระแสไฟฟ้านั้นเป็นบุคคลต้นแบบในครอบครัว หรือในสังคม” พญ.ท้องฟ้ารัตน์ กล่าว49